بررسی سفرهای خارجی در شورای شهر | سروری: عده ای در سفرها تنها از فرودگاه به فرودگاه دیده می شوند | تشکری هاشمی : ضرورت سفرها باید توضیح داده شود

نایب رئیس شورای شهر تهران در جلسه بررسی سفرهای خارجی گفت: بنده سراغ دارم که عده ای در سفرها تنها از فرودگاه به فرودگاه دیده…

ادامه مطلب